Gullfaxi Lowe von

Walhall

DLZB 19890 

 

Huszar v.Sissy-Haus

DLZB 17888

Aquino-Zep Lowe

vom Vogtland

DLZB 15624

Aphrodite v.Sissy-Haus

Met Leon

902/96

 

 

Persephope Lowe v.

Walhall

DLZB 14776

Geri-Gunnar Lowe v.

Walhall

DLZB 11772

Harimella Lowe v.

Walhall

DLZB 12099

 

Flocke Lowe vom Sauerland

DLZB 18843

 

 

Ole vom Roten Schopf

DLZB 17442

 

Benny chaloupecke skalky CLP/L/1186/9

Loretta v.Roten Schopf

DLZB 16209

Dayka Lowe vom

Sauerland

DLZB 17097

 

 

Rosaceae Leonurus

NHSB 2010095HD

Brandy Lowe v. Sauerland

DLZB 15279